Vítáme Vás v naší příspěvkové organizaci

„Ekocentrum Trkmanka s environmentální vzdělávací zahradou“ vzniklo na základě projektu rekonstrukce budovy bývalého Zámečku (dříve novorenesanční tvrze) a vytvořilo tak zázemí pro realizaci ekologického vzdělávání, výchovy, osvěty a environmentálního poradenství pro děti, žáky a studenty, rodiny s dětmi, pracovníky veřejné správy, zemědělce (i vinaře a ovocnáře), i pro širokou veřejnost jak na úrovni regionu, tak Jihomoravského kraje a České republiky.

Projekt na podporu vytvoření zázemí pro environmentální vzdělávání byl Městu Velké Pavlovice schválen v rámci Operačního programu Životní prostředí, a je podporován EU s rozpočtem ve výši téměř 40 milionů Kč.

Najdete nás na adrese: Nádražní 1/1, Velké Pavlovice

O nás

Vytváříme komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro děti, žáky, studenty, pedagogy, veřejnou správu, podnikatele, zemědělce a širokou veřejnost zejména v regionu Hustopečsko, a to s využitím místního přírodního bohatství.

Vzdělávací programy využívají místního přírodního bohatství i technologického zázemí, a stejně tak poradenská činnost vychází z místních tradic a upozorňuje na ekologické problémy a výzvy v regionu " ekologické alternativy ovocnaření, vinaření, pěstování plodin, šetrné nakládání s odpady a jejich další využívání od domácností až po komplexní řešení na úrovni samospráv, úspory energií na všech úrovních, atd. Některá z těchto témat, ač jsou na Velkopavlovicku "doma" také přesahují hranice regionu a dokáží oslovit cílové skupiny i z jiných krajů. 

Ekologický výukový program je ekologický a přírodovědný výukový blok. Programy rozšiřují znalosti především z předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda. Tyto programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost a na průřezová témata Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. V předškolním vzdělávání navazují na vzdělávací oblast Dítě a svět.

Ekologické výukové programy

  • shrnují, upevňují a prohlubují učivo a obohacují ho o ekologickou a environmentální problematiku,
  • přibližují dětem přírodu ve vazbách a souvislostech, snaží se vzbudit v nich touhu poznávat přírodu, vybudovat kladný vztah k ní,
  • převažují v nich praktické činnosti, tvořivé aktivity a hry doplněné výkladem,
  • důležitými aspekty jsou hry podněcující spolupráci, dramatická výchova, výtvarná výchova, smyslové vnímání,
  • snaží se rozkrývat vzájemné vztahy a souvislosti, projevují se mezipředmětové přesahy.

Ekocentrum Trkmanka nabízí několik druhů prostor k výuce jak interních, tak externích.  V nabídce je možnost využití dvou menších učeben, na vysoké úrovni vybaveného přednáškového sálku s ozvučením a projekcí pro 40 osob, velkého konferenčního sálu s ozvučením a projekcí pro 100 osob, jídelny s vlastní kuchyní a kapacitou 80 porcí. Součástí objektu jsou také prostory – dílny pro praktickou výuku.

Samozřejmostí jsou také ubytovací kapacity pro děti a apartmány pro dospělé a rodiny s dětmi.

Objekt je vybaven výtahem a přizpůsoben handicapovaným občanům včetně jednoho pokoje na ubytování. 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Trkmanka

Trkmanka (místně též Svodnica) je malá říčka v okresech Hodonín a Břeclav v Jihomoravském kraji. Je to levostranný přítok řeky Dyje.

Říčka Trkmanka pramení u městečka Ždánice mezi vrchem Nové hory (215 m. n. m.), vrchem Radlovec (425 m. n. m.) a kótou U Slepice (437 m. n. m.), teče přibližně jihozápadním směrem. 

Do Dyje se vlévá na jejím 34,5 říčním kilometru u Janova Hradu v Lednicko - valtickém areálu.

Data:

Délka říčky Trkmanky činí 41,7 km. Plocha povodí Trkmanky měří 378,0 km².

Větší přítoky:

Ždánický potok, zleva, ř. km 37,3, délka 2,7 km

Lovčický potok, zleva, ř. km 35,3, délka 10,1 km

Nenkovický potok,  zleva, ř. km 27,3, délka 4,1 km

Spálený potok, zprava, ř. km 21,5, délka 19,0 km

Čejčský potok, zleva, ř. km 21,4, délka 7,4 km

Němčický potok, zprava, ř. km 14,1, délka 2,5 km

Bílovický potok, zleva, ř. km 5,7, délka 5,4 km

Vodní režim:

Průměrný průtok Trkmanky u ústí 0,44 m³/s.

Minimální průtok Trkmanky u ústí 0,04 m³/s.

Maximální průtok Trkmanky u ústí 70,0 m³/s.

Vodní stav – detail vodní stanice Velké Pavlovice – Trkmanka:

https://hydro.lb.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=2505256

Mapka - pramen Trkmanky