„ŽIVÁ PŮDA“

24.08.2023

Cíl:

Program vede děti k uvědomění si, jak je pro nás půda důležitá a cenná, že bez ní by

život na zemi nebyl. Zamyšlení se nad ekologickými vztahy v přírodě.

Obsah:

  • Význam půdy
  • Půdní živočichové
  • Ekologické vztahy v přírodě
  • Fantazie, tvoření

Anotace:

Že i v půdě je život, o tom se můžou děti přesvědčit v našem programu s názvem

"Živá půda", který je plný zajímavostí. Kolik života se nachází pod zemským

povrchem, co vše tam můžeme objevit?, jak je nám půda užitečná? a v čem nám

lidem živočichové pomáhají, ale také naopak čím můžou někteří živočichové škodit?

Budeme pozorovat vzorky půdy lupou. Povídat si o koloběhu látek v přírodě. Budeme

také tvořit pomocí přírodnin a zažijeme tak nevšední propojení s přírodou. Pojďte s

námi objevovat svět, který je ukrytý v půdě.


Realizace: celoročně


Cílová skupina: MŠ, ZŠ


Místo: učebna Ekocentra, zahrada


Délka programu: MŠ - 60 minut, ZŠ – 90 minut


Zařazení dle RVP:

Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a

problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí


Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět


Rozvíjené klíčové kompetence:

  • kompetence k učení
  • kompetence komunikativní


Cena: MŠ 100 Kč, ZŠ 120 Kč


Ekocentrum Trkmanka, příspěvková organizace, Nádražní 1/1, 691 06 Velké Pavlovice

Telefon: +420 519 325 313

E-mail: info@ekocentrum-trkmanka.com