POZNÁVAJME A CHRÁŇME ROZMANITOSŤ NAŠEJ PRÍRODY

Akronym projektu: POZNÁVAJME

Kód projektu: SK/FMP/6c/06/019–Z

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Kvalitné životné prostredie

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Partneri projektu

Hlavný partner - Mesto Senica, SK

Hlavný cezhraničný partner – Ekocentrum Trkmanka, Velké Pavlovice, CZ

Harmonogram projektu

06/2021-05/2022

Rozpočet projektu

Celkové oprávnené výdavky 33 400,00

Finančný príspevok z EFRR 28 390,00

Štátny rozpočet 3 340,00

Vlastné zdroje 1 670,00

Stručný popis malého projektu

Prírodné zázemie mesta Senica tvorí RO Kunovská priehrada, ktorú s mestom spája 5 km cyklotrasa. Priehrada a jej okolie poskytuje prirodzené podmienky pre rozmanitosť živočíšnych a rastlinných druhov a je vyhľadávaným turistickým cieľom prihraničnej oblasti. Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu prírodného dedičstva prihraničného regiónu a povedomie návštevníkov o jeho biodiverzite a ochrane. Výstupom projektu je v meste Senica revitalizácia a rozšírenie oddychovej zóny - environmentálneho kútika a náučného chodníka v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada. Aktivity budú realizované obnovou a doplnením kútika o nové environmentálno-interaktívne prvky, doplnením mobiliáru, aktualizáciou informácií náučného chodníka a tvorbou vzdelávacích aktivít pre návštevníkov a školy (recipročné exkurzie, pracovné listy, e-kvíz) v spolupráci s cezhraničným partnerom.

Vo dvore Ekocentra Trkmanka vznikne zakúpením kurníka, králikárne a výbehu pre králiky živá učebnica o drobných domácich zvieratách.

Publicita:

YouTube – video

Senica.sk - článek

Senica.sk - článek

Výstupy projektu v Ekocentru Trkmanka:

  • "Dvoreček" Ekocentra Trkmanka
  • Kvíz Co ses dozvěděl o syslu?


  • Pracovní listy ke Kunovské přehradě