Enviromentální program

Vytváříme komplexní fungující systém environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro děti, žáky, studenty, pedagogy, veřejnou správu, podnikatele, zemědělce a širokou veřejnost zejména v regionu Hustopečsko, a to s využitím místního přírodního bohatství.

Vzdělávací programy využívají místního přírodního bohatství i technologického zázemí, a stejně tak poradenská činnost vychází z místních tradic a upozorňuje na ekologické problémy a výzvy v regionu " ekologické alternativy ovocnaření, vinaření, pěstování plodin, šetrné nakládání s odpady a jejich další využívání od domácností až po komplexní řešení na úrovni samospráv, úspory energií na všech úrovních, atd. Některá z těchto témat, ač jsou na Velkopavlovicku "doma" také přesahují hranice regionu a dokáží oslovit cílové skupiny i z jiných krajů.

Ekologický výukový program je ekologický a přírodovědný výukový blok. Programy rozšiřují znalosti především z předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda. Tyto programy navazují na Rámcový vzdělávací program ve vzdělávacích oblastech Člověk a příroda, Člověk a společnost a na průřezová témata Environmentální výchova a Osobnostní a sociální výchova. V předškolním vzdělávání navazují na vzdělávací oblast Dítě a svět.

Ekologické výukové programy

  • shrnují, upevňují a prohlubují učivo a obohacují ho o ekologickou a environmentální problematiku,
  • přibližují dětem přírodu ve vazbách a souvislostech, snaží se vzbudit v nich touhu poznávat přírodu, vybudovat kladný vztah k ní,
  • převažují v nich praktické činnosti, tvořivé aktivity a hry doplněné výkladem,
  • důležitými aspekty jsou hry podněcující spolupráci, dramatická výchova, výtvarná výchova, smyslové vnímání,
  • snaží se rozkrývat vzájemné vztahy a souvislosti, projevují se mezipředmětové přesahy.

Ekocentrum Trkmanka nabízí několik druhů prostor k výuce jak interních, tak externích. V nabídce je možnost využití dvou menších učeben, na vysoké úrovni vybaveného přednáškového sálku s ozvučením a projekcí pro 40 osob, velkého konferenčního sálu s ozvučením a projekcí pro 100 osob, jídelny s vlastní kuchyní a kapacitou 80 porcí. Součástí objektu jsou také prostory - dílny pro praktickou výuku.

Samozřejmostí jsou také ubytovací kapacity pro děti a apartmány pro dospělé a rodiny s dětmi.

Objekt je vybaven výtahem a přizpůsoben handicapovaným občanům včetně jednoho pokoje na ubytování.